Πολιτογράφηση βορειοηπειρωτών σύμφωνα με το νέο νόμο

Ψηφίστηκε  στην Βουλή το νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό. Παραθέτουμε παρακάτω το άρθρο 23 του νόμου που ενδιαφέρει τους Βορειοηπειρώτες.

Άρθρο 23
Πολιτογράφηση ομογενών κατόχων Ε.Δ.Τ.Ο.
1. Ομογενείς κάτοχοι Ειδικών Δελτίων Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας του τόπου μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερομένων και συνοδεύεται από:

  • α) αντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας,
  • β) ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς,
  • γ) πιστοποιητικό γέννησης ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό που προβλέπεται από τη νομοθεσία της Χώρας πρώτης ιθαγένειας,
  • δ) παράβολο ύψους 100 ευρώ.

2. Αν ο ενδιαφερόμενος έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, αρκεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης. Η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας αναζητεί αυτεπαγγέλτως πιστοποιητικό ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση και υποβάλλει ερώτημα στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές για τη συνδρομή λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας σε βάρος του ενδιαφερομένου. Εφόσον δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος ποινικά κωλύματα από αυτά που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β΄ του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, ή λόγοι δημόσιας ασφάλειας, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας προχωρεί στην έκδοση της σχετικής απόφασης χωρίς συνέντευξη του ενδιαφερομένου ενώπιον της οικείας Επιτροπής Πολιτογράφησης ή εισήγησης αυτής. Ο Γενικός Γραμματέας
της Περιφέρειας μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στην Επιτροπή ιδίως λόγω αμφιβολιών, αν πληρούνται οι ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης του άρθρου 5Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.

3. Για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας απαιτείται η δημοσίευση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώ εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 9 του ίδιου Κώδικα.
Η απόφαση αιτιολογείται σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, και εκδίδεται και δημοσιεύεται εντός έτους από την υποβολή της σχετικής αίτησης με πλήρη δικαιολογητικά.

4. Εκκρεμείς αιτήσεις πολιτογράφησης ομογενών κατόχων Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς, που εξετάζονται ήδη από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, μέσα σε προθεσμία δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Οι διατάξεις των άρθρων 5Α και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο εφαρμόζονται αναλογικά. Εκκρεμείς αιτήσεις που βρίσκονται κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Εκκρεμείς αιτήσεις που βρίσκονται κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στις αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων διαβιβάζονται στις Περιφέρειες και διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *