Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Αθήνα, 28 /5 /2010
Α.Π. Φ. 130181/29365

Προς:
ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ.8

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΕΔΤΟ

Αθήνα, 28 /5 /2010
Α.Π. Φ. 130181/29365

Προς:
ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ.8

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΕΔΤΟ

Με τη παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, περιγράφεται ο νέος τρόπος πολιτογράφησης των ομογενών κατόχων Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) και προσδιορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας.
Οι ομογενείς (εξ Αλβανίας, από χώρες της τέως ΕΣΣΔ), κάτοχοι ΕΔΤΟ, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και επιθυμούν να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, θα απευθύνονται εφεξής στην αρμόδια για θέματα ιθαγένειας υπηρεσία της Περιφέρειας του τόπου μόνιμης κατοικίας τους, για υποβολή αίτησης χωρίς να απαιτείται υποβολή δήλωσης.

* Από το πεδίο εφαρμογής του εν λόγω άρθρου εξαιρούνται οι αλλοδαποί σύζυγοι ομογενών παρά το ότι εφοδιάζονται με ΕΔΤΟ από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να προσκομίζουν στις ανωτέρω υπηρεσίες της Περιφέρειας τα εξής δικαιολογητικά:

1) αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας, το οποίο θα πρέπει να είναι επικυρωμένο από (Έλληνα) δικηγόρο και να φέρει το προβλεπόμενο ειδικό ένσημο επικύρωσης. Δεν απαιτείται μετάφραση στην ελληνική γλώσσα των εν λόγω δικαιολογητικών. Διευκρινίζεται ότι για τους κατόχους διαβατηρίων που έχουν λήξει και δεν είναι δυνατή η έκδοση νέου θα πρέπει να ζητείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στην οποία θα αναφέρονται οι συντρέχοντες λόγοι.

2) ακριβές αντίγραφο ισχύοντος ΕΔΤΟ από ελληνική δημόσια αρχή, ενώ διευκρινίζεται ότι δεν θα γίνεται δεκτή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για την έκδοσή του σε περίπτωση που το προηγούμενο δελτίο δεν είναι πλέον σε ισχύ.
Ειδικότερα οι οριστικοί τίτλοι διαμονής που θα πρέπει να κατέχουν οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση πολιτογράφησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 έχουν ως ακολούθως:

ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΤΟΧΟΙ Ε.Δ.ΤΟ.

Α1. Ομογενείς από Αλβανία:

1.      Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.).
Το Ε.Δ.Τ.Ο. χορηγείται από τις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στους ομογενείς από Αλβανία, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 4000/3/10-δ/2005 (ΦΕΚ 646/Β) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της από την υπ’ αριθ. 4000/3/10-νβ/2006(ΦΕΚ 583/Β) όμοια. Η διάρκεια ισχύος του είναι μέχρι δέκα (10) έτη και ταυτίζεται μ’ αυτή του Αλβανικού διαβατηρίου. Στους ανωτέρω χορηγείται και Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου (ΑΔΕΤ) Κανονισμού ΕΚ 1030/2002, διάρκειας μέχρι δέκα (10) έτη.

2.       Α2. Ομογενείς από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης:

Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ).
Το Ε.Δ.Τ.Ο. χορηγείται από τις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στους ομογενείς από χώρες της τ. Ε.Σ.Σ.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2790/2000 και της υπ’ αριθ. 4864/8/8γ/2000 κοινής υπουργικής απόφασης και είναι αόριστης διάρκειας.

3) πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης ή άλλο ισοδύναμο πρωτότυπο πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται από το αρμόδιο ληξιαρχείο της χώρας πρώτης ιθαγένειας (για όσους έχουν γεννηθεί εκτός Ελλάδας). Ειδικότερα, εφόσον πρόκειται για ομογενή από Αλβανία θα πρέπει να έχει εκδοθεί από την αρμόδια αρχή και να είναι επικυρωμένο από την αρμόδια Ελληνική Προξενική Αρχή στην Αλβανία ως προς το γνήσιο της υπογραφής του οργάνου που το εξέδωσε και να συνοδεύεται από επίσημη πρωτότυπη μετάφραση από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή από (Έλληνα) δικηγόρο. Στην περίπτωση που η μετάφραση του πιστοποιητικού γέννησης γίνει από (Έλληνα) δικηγόρο, θα πρέπει να υπάρχει στη μετάφραση βεβαίωση (υπό μορφή σφραγίδας ή συνοδευτικής σελίδας) του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου ότι ο μεταφράσας δικηγόρος έχει καταθέσει αποδεικτικά γλωσσομάθειας της Αλβανικής γλώσσας.

4) Παράβολο ύψους εκατό (100) ευρώ με τη μορφή αποδεικτικού διπλότυπου είσπραξης τύπου Α΄, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται από δημόσιο ταμείο. Υπογραμμίζεται ότι σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πολιτογράφησης και εφόσον ο ενδιαφερόμενος επανέλθει με νέα αίτηση υποχρεούται να καταβάλλει εκ νέου παράβολο ισόποσης αξίας. Το παράβολο που καταβάλλεται για την εξέταση της αίτησης πολιτογράφησης υπό το παρόν άρθρο δεν επιστρέφεται στον αιτούντα σε περίπτωση απόρριψης αυτής από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.

Επιπροσθέτως, και για ειδικότερες περιπτώσεις, θα πρέπει να προσκομίζονται από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες και τα ακόλουθα επιπλέον δικαιολογητικά:

● για αιτούσες οι οποίες είναι έγγαμες και μετά τη τέλεση του γάμου αποκτούν το επώνυμο του συζύγου τους, θα πρέπει να προσκομίζουν ληξιαρχική πράξη γάμου, επικυρωμένη και μεταφρασμένη σύμφωνα με τα ανωτέρω, από την οποία να προκύπτει το επώνυμο που φέρουν πριν και μετά το γάμο.

● για αιτούντες που είναι γονείς ανήλικων και άγαμων τέκνων τα οποία βάσει του άρθρου 11 του 3284/2004, με την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας των γονέων τους γίνονται Έλληνες πολίτες χωρίς άλλη διατύπωση, θα πρέπει να προσκομίζουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το αρμόδιο ληξιαρχείο της χώρας πρώτης ιθαγένειας, επικυρωμένο και μεταφρασμένο σύμφωνα με τα ανωτέρω και υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται η οικογενειακή τους κατάσταση.

Σε περίπτωση αιτούντος με αποδεδειγμένα σημαντική νοητική ή ψυχική στέρηση ισχύουν όσα προαναφέρθηκαν σχετικά με τη τακτική διαδικασία πολιτογράφησης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΟΜΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥ ΕΔΤΟ

• Έλεγχος και παραλαβή των προαναφερομένων δικαιολογητικών.

• Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικού ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι:
α. για αιτούντες που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό, το αίτημα απευθύνεται προς το αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
β. για αιτούντες που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, το αίτημα απευθύνεται στην αρμόδια Εισαγγελία όπως αυτή προκύπτει από το τόπο γέννησης αυτών

• Υποβολή ερωτήματος προς τις αστυνομικές αρχές βάσει της χωρικής τους αρμοδιότητας, σχετικά με τη συνδρομή λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας σε βάρος του ενδιαφερομένου. Υπενθυμίζεται ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας υποχρεούνται να απαντούν εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών, ενώ η παράλειψη τους να αποστείλουν, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, γνώμη δεν κωλύει την έκδοση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. Υπενθυμίζεται ότι είναι σκόπιμο να αξιοποιείται η δυνατότητα υποβολής των σχετικών ερωτημάτων μέσω πληροφορικού συστήματος για το οποίο θα σας αποσταλούν σύντομα σχετικές οδηγίες (βλ. και παραπάνω σελ. 25 ).

• Έκδοση της σχετικής απόφασης από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, η οποία πρέπει να είναι αιτιολογημένη σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κ.Ε.Ι. όπως τροποποιείται από το Ν.3838/2010 και εφόσον δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος τα αναφερόμενα από το νόμο ποινικά κωλύματα ή λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται συνέντευξη του ενδιαφερόμενου ενώπιον της οικείας επιτροπής Πολιτογράφησης, εκτός των περιπτώσεων παραπομπής στην εν λόγω επιτροπή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 23 σε περίπτωση που υφίστανται αμφιβολίες σχετικά με το βαθμό στον οποίο συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος την πολιτογράφησή του ομογενούς οι ουσιαστικές προϋποθέσεις της πολιτογράφησης.

● 1 έτος Η συνολική προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πολιτογράφησης από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης μέχρι την έκδοση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας

• Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφησης απαιτείται:
α. η δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
β. η ορκωμοσία του ενδιαφερόμενου η οποία πρέπει να γίνει μέσα σε ένα (1) έτος από δημοσίευση της σχετικής απόφασης πολιτογράφησης και κατόπιν σχετικής πρόσκλησης που απευθύνει η αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας.
Η εν λόγω απόφαση ανακαλείται από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας αν ο όρκος δεν δοθεί μέσα στην ετήσια προθεσμία (κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 9 του Κ.Ε.Ι)

Τέλος, για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο της υποβολής αίτησης πολιτογράφησης από ομογενείς βάσει των διατάξεων του παρόντος άρθρου ενώ έχουν ήδη υποβάλει αίτηση με τις προϊσχύουσες διατάξεις η οποία εκκρεμεί ανά περίπτωση στις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων, τις Περιφέρειας ή του ΥΠΕΣΑ&ΗΔ, θα πρέπει να συμπληρώνεται σχετικό πεδίο στο έντυπο της αίτησης πολιτογράφησης αναφορικά με το εάν εκκρεμεί για τον ενδιαφερόμενο εξέταση προγενέστερης αίτησης πολιτογράφησης ή όχι. Σε καταφατική περίπτωση, η αρμόδια για θέματα ιθαγένειας υπηρεσία της Περιφέρειας θα πρέπει να αρνείται να παραλάβει την αίτηση του αιτούντος ομογενούς και να τον παραπέμπει στην αρμόδια Διεύθυνση Ιθαγένειας του ΥΠΕΣΑ&ΗΔ.

Με τη παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, η αυτεπάγγελτη αναζήτηση ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, δέον είναι να γίνεται με αναγραφή των στοιχείων των αιτούντων τόσο με ελληνικούς όσο και με λατινικούς χαρακτήρες, όπως αυτά προκύπτουν από την άδεια παραμονής και το διαβατήριο αυτών, για τη διασφάλιση της πλήρους ακρίβειας των ευρημάτων που θα προκύψουν από την αναζήτηση.

Μετά τη δημοσίευση του Ν.3838/2010, δηλαδή από τις 24/03/2010 και μετά, οι εκκρεμείς αιτήσεις που βρίσκονται στις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων θα πρέπει να διαβιβαστούν στις υπηρεσίες των οικείων Περιφερειών προκειμένου να εξεταστούν με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Σημειώνεται ότι οι εκκρεμείς αιτήσεις που ήδη βρίσκονται στις Περιφέρειες της Χώρας πριν από τις 24-03-2010 θα εξεταστούν επίσης με τις νέες διατάξεις (αιτιολογία της σχετικής απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας). Οι εκκρεμείς αιτήσεις που τυχόν εστάλησαν ή πρόκειται να σταλούν εκ παραδρομής στη Διεύθυνση Ιθαγένειας του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. με ημερομηνία διαβιβαστικού από την ανωτέρω ημερομηνία και μετά, θα επιστρέφονται από την Διεύθυνση Ιθαγένειας του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. στην οικεία Περιφέρεια προκειμένου να εξεταστούν με τις διατάξεις του νέου νόμου.

Υπογραμμίζεται ότι οι αιτήσεις πολιτογράφησης που έχουν ήδη υποβληθεί μετά τις 24/03/2010 χωρίς να έχει καταβληθεί το παράβολο ύψους 100 ευρώ δεν απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής του.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *